Všeobecné obchodní podmínky

Účastníci smluvního vztahu

– Provozovatel: Martin Herzog, sídlo: Krátká 2413/8 Praha 10, ič: 86904337. Osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. (dále jen jako „Kemp“)

– Objednatel: jako fyzická či právnická osoba (dále jen „Objednatel“) Tyto podmínky platí obecně pro všechny ubytované hosty (dále jen „Host“), se kterými není sjednána písemná smlouva o ubytování v chatce. Po přihlášení k ubytování se z Objednatele stává Host.

Objednání ubytování v chatce a služeb:

– objednání ubytování v chatce (dále jen „Rezervace“) a dalších služeb v Kempu je možné pouze písemně e-mailem, nebo prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.kempstribro.cz.

– Objednání ubytování v chatce se považuje za platnou a závaznou v případě, že Kemp písemně potvrdí objednateli provedenou Rezervaci.

– objednání ubytování v chatce je dokončena uhrazením poplatku za objednání ubytování v chatce ve výši domluvené e-mailem.

– Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení o Rezervaci jsou závazné pro obě strany.

– Objednání ubytování na místa na stany a karavany jsou přijímány. Jsou pouze evidovány, ale v případě vyčerpání kapacity pro umístění stanů nebo karavanů nelze Objednatele i s objednávkou ubytovat.

Ceny a platební podmínky:

– Cena ubytování je uvedena v platném ceníku na webové prezentaci Kempu a v provozovně Kempu.

– V ceně ubytování je zahrnuto DPH.

– Místní poplatek z pobytu 30 Kč osoba/noc je zahrnut v ceně ubytování.

– Ubytování je možné uhradit pouze v hotovosti, akceptujeme měnu CZK a EUR. Nelze platit kartou.

– Po připsání platby Poplatku za objednání ubytování v chatce převodem od Objednavatele na učet Kempu, Kemp vystaví fakturu. Fakturu odešle e-mailem Objednavateli společně s VOP a Formulářem pro odstoupení od smlouvy.

– Poplatek za objednání ubytování v chtce činí vždy 1000 kč, nedohodnou-li se Kemp a Objednavatel jinak.

– Zrušení potvrzené rezervace viz. (Storno podmínky) je možné učinit rovněž pouze písemnou formou e-mailem.

– Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

– V případě nedojezdu Objednavatele je rezervace stornována a Kemp je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Objednatele.

Storno podmínky

– Storno Poplatku za objednání ubytování v chatce je vždy ve výši 100%.

– Storno podmínky se vztahují na zrušení Rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi Objenavatelem a Kempem.

– Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

– Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou Kempu.

– V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění Kempu nevzniká Kempu povinnost vrátit Objednavateli nebo Hostovi zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany Hosta

– Kemp se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení Rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.

– Při zrušení Rezervace 29 – 15 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu, od storno poplatku je odečtena výše poplatku za objednání ubytování v chatce.

– Při zrušení Rezervace 14 – 4 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováné 50% z celkové ceny pobytu, od storno poplatku je odečtena výše poplatku za objednání ubytování v chatce.

– Při zrušení Rezervace 3 dny a méně před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu, od storno poplatku je odečtena výše poplatku za objednání ubytování v chatce.

– Při zkrácení délky pobytu platí stejné stornolhůty a storno poplatky jako při zrušení pobytu.

– Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem Kempu nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Kemp má právo zaslat Objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Práva a povinnosti Hosta:

– Host má povinnost úplně a pravdivě vyplnit, formuláře nutné k poskytnutí ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů.

– Host má povinnost vyplnit registrační kartu při registraci k ubytování.

– Host má povinnost nahlásit Kempu případnou účast cizích státních příslušníků.

– Pokud bude Host užívat v areálu kempu vlastní karavan, stan nebo se ubytuje „pod širák“, je povinen Kempu k pobytu přihlásit všechny uživatele zařízení kempu, nebo místa.

– Při změně ubytovaných osob v chatce, karavanu, stanu či ubytování „pod širákem“  je k ubytování nutný souhlas Kempu.

– Host má právo užívat prostor kempu a jeho vybavení.

– Host má právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutého ubytování či služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP.

– Host je odpovědný za všechny škody způsobené v areálu kempu, tak i poskytnutém ubytování v chatce, během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Kempem.

– Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu, aby mohla být sjednána náprava.

– Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Kemp neposkytl hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu kempu.

– Doba přihlášení do kempu je od 14:00 v den příjezdu.

– Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu.

– V rozmezí od 22:00 a 7:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby reprodukovaný z audio-video zařízení či reprodukcí z aut, televize, křik v chatkách, ve společném venkovním prostoru kempu, stanech či karavanech a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může kemp penalizovat hosta finanční pokutu a do výše 2 000 Kč nebo, v nutných případech, volat policii a dále i možnost okamžitého vykázání z areálu kempu.

– Po dobu pobytu zodpovídá Host za předaný inventář (vybavení chatky, elektrické přípojky) a plochu určenou pro karavan, stan nebo přespání „pod širákem“.

Práva a povinosti kempu:

– Kemp je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu kempu.

– V případě, že z provozních důvodů nemůže Kemp Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, kemp má povinnost zajistit pro hosta adekvátní ubytování v jiné chatce/zařízení.

– Nabude-li Kemp důvodné podezření, že Host užívá objekt v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády kempu nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je Kemp oprávněn vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání.

Ostatní:

– Ve vnitřních prostorách chatek a ve společných prostorách (hygienické zázemí, kuchyňka) je zakázáno kouřit.

– Kemp neručí za ztrátu a odcizení osobních věcí všech ubytovaných hostů a denních návštěvníků.

– Motorová vozidla, popřípadě i kola, mohou projíždět areálem kempu pouze po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 10 km/hod. Návštěvníci musí jet nejvýše takovou rychlostí, aby nebyl zviřován prach na nezpevněných cestách, nebylo ohroženo okolí a rušen klid rekreantů. Především musí být brán zřetel na zvýšenou koncentraci dětí, které mohou kdykoli bez jakéhokoli varování vyskočit ze za rohu či křoví. Dále bezdůvodné pojíždění a používání světelných a zvukových znamení není dovoleno. Rovněž není dovoleno svévolné ponechání motoru v chodu.

– Rozdělávání ohně v areálu je povoleno pouze v nádobách, které jsou k zapůjčení v recepci.

– Mytí nádobí je dovoleno pouze v prostoru označeného jako kuchyň.

– Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do stáří 10 let v prostorách kempu bez dozoru.

– Pohyb a pobyt psů v kempu se řídí obecně platnými vyhláškami. V areálu kempu je nezbytné mít psa uvázaného na vodíku. Dále je nutné uklízet psí exkrementy. 

– K ubytování je možno přijímat hosty do výše kapacitních možností areálu dle jednotlivých ubytovacích zařízení.

– Pokud je Host přijat k ubytování, vydá Kemp ubytovanému klíče od chatky, hygienického zázemí. V případě příjezdu vlastním motorovým vozidlem určí Kemp místo pro odstavení motorového vozidla.

– Ztrátu nebo krádež vydaných dokladů k pobytu je nutné neprodleně ohlásit na recepci kempu.

– V areálu kempu jsou vytvořeny podmínky pro připojení karavanů a stanů na zdroj elektrické energie.

– Rozvodné sloupky slouží pouze k zapojení drobných el. spotřebičů (rádio, televize, chladnička) do celkového příkonu 1 000 W. Uživatel Karavanu nebo stanu, připojený na zdroj el. energie, nesmí připustit připojení dalších odběratelů ze svého zařízení. Ve vlastních Karavanech nebo stanech nesmí být používány z bezpečnostních důvodů elektrické vařiče, elektrická topná tělesa, elektrické remosky, elektrické grily a další zařízení, která v součtu celkového příkonu na přípojku přesahují hodnotu 1000 W. Přípojka elektrické energie z rozvodného sloupku je možná pouze kabelem pro venkovní použití, který je v originálním stavu od výrobce. Je přísně zakázána jakákoliv manipulace v rozvodných sloupcích, rozvaděčích či jiné elektroinstalaci. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu budou dány k úhradě uživateli el. přípojky.

– Umísťovat Karavany a stany mimo vyhrazené prostory je zakázáno. Dále je zakázáno kopat kolem stanů odvodňovací stružky. Po opuštění prostoru musí být místo vyčištěno a uvedeno do původního stavu. V případě poškození místa (např. vyjeté koleje od auta apod.) je už Host povinen uvést místo do původního stavu.

– Návštěvy se mohou v areálu kempu zdržovat po uděleném souhlasu kempu a nejdéle do 20,00 hod.

– Koupání a jiné aktivity provozované v areálu kempu jsou výhradně na vlastní nebezbečí Hostů.

– Host který bude žádat prodloužení pobytu, nemá z provozních důvodů nárok na ubytování ve stejném zařízení.

– Užívání zařízení a pobyt v kempu není povolen Hostům, kteří jsou postiženi infekčními chorobami nebo parazity.

– Všichni Hosté jsou povinni dbát o čistotu a pořádek, šetřit veřejné zařízení a dbát obecně platných bezpečnostních předpisů. Za škody způsobené Hostem na majetku Kempu nebo majetku spoluuživatelů odpovídá Host podle platných právních předpisů.

– Odpadky všeho druhu je Host povinen ukládat na vyhrazená místa a do předem určených nádob.

– V kempu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, zesilováním audio-video zařízení a reprodukcí hudby z aut, bezdůvodným projížděním motorovými vozidly, rovněž používání světelných a zvukových znamení není dovoleno apod.

– Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob spřízněných s Hostem, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech částech stejně tak i soukromých karavanech, stanech a místech určených pro přespá ní „pod širákem“ zakázáno.

– Stížnosti a případné návrhy na zlepšení služeb tohoto zařízení přijímá kemp v recepci.

– V průběhu pobytu a užívání zařízení areálu kempu, jsou všichni Hosté povinni se řídit provozními řády, dbát příkazů a pokynů zaměstnanců, kteří zabezpečují provoz tohoto zařízení.

Závěrečná ustanovení:

– Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o Objednání ubytování, uzavřené mezi Objednavatelem a Kempem. A Smlouvy o ubytování uzavřené mezi Hostem a Kempem.

– Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formoa e-mailu.

– Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele www.kempstribro.cz a zaslána e-mailem Objednavateli, se kterým probíhá proces Rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění Objednavateli. V případě nesouhlasu Objednavatele se zveřejněnou změnou VOP, je Objednavatel povinen tento nesouhlas Kempu e-mailem sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah Objednavatele, Hosta a Kempu a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP, které byly Objednavateli zaslány spolu s Rezervací.

– Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

– V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se Objednavatel, Host a Kemp zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.

– Informace o mimosoudním řešení sporů – Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi kempem a objednatelem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

– Tyto podmínky jsou platné od 1.12.2023 a kemp si vyhrazuje právo na jejich změnu Objednavatel i Host jsou povini se řídit těmito aktuálními podmíkami.